Vraag
uw gratis
offertes

Privacy policy

ART.1 PRIVACYREGELS

De Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (= AGV, van toepassing vanaf 25 mei 2018) legt strikte regels en voorwaarden op aan bedrijven en handelaars bij de verwerking van persoonsgegevens en dit om de privacy te beschermen.

Met deze privacy overeenkomst willen we u duidelijke en nauwkeurige informatie geven over de verwerking van uw persoonsgegevens.


ART.2 DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De « verwerkingsverantwoordelijke » van uw persoonsgegevens is :

Batibouw+

Marie Curiesquare, 20 – 1070 Brussel

Tel. +32 (0)2 349 23 43, Fax +32 (0)2 349 23 24

e-mail: info@batibouwplus.be

BTW BE 468.561.072


ART.3. RECHTSGRONDSLAG VOOR DE GEGEVENSVERWERKING

We kunnen uw persoonsgegevens alleen verwerken voor legitieme en noodzakelijke doeleinden (art. 6 van de AVG):

Dat betekent dat we uw persoonsgegevens verwerken, al dan niet elektronisch, voor legitieme contractuele, zakelijke en veiligheids-/beveiligingsdoeleinden.

Deze doeleinden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het volgende:

Aanvragen voor informatie, aanbiedingen en prospecten;

Mededelingen in het kader van de uitvoering van het contract;


ART.4 WAT ZIJN DE PERSOONSGEGEVENS

Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie met betrekking tot u op basis waarvan u kan worden geïdentificeerd.

Anonieme gegevens aan de hand waarvan iemand niet kan worden geïdentificeerd, worden daarom niet als persoonsgegevens beschouwd.

Uw persoonsgegevens kunnen onder meer zijn :

Gegevens met betrekking tot uw identiteit (naam, voornaam, adres, btw-nummer, bedrijfsnummer, enz.;

Persoonlijke statusgegevens (telefoonnummer, persoonlijke e-mail, …);

Financiële gegevens (bankrekeningnummer, factureringsgegevens, …);

Gegevens met betrekking tot de uitvoering van een contract (voorwerp van het contract, factureringsadres, beroepsmatige gegevens, …);

Gegevens met betrekking tot het gebruik van elektronische apparatuur, zoals computers (wachtwoord, logingegevens, elektronische identificatiegegevens, factureringsgegevens, …);

Gevoelige gegevens :


De verwerking van persoonsgegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen of de religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging blijkt, alsook de verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de identificatie van een natuurlijke persoon als zodanig of gegevens die de seksuele geaardheid of het seksuele leven van een natuurlijke persoon betreffen, zijn verboden.

Wij verbinden ons ertoe dit verbod strikt na te leven.

Hoe gebruiken we uw gegevens?

Met wie delen we uw gegevens?ART.5. BRONNEN EN OORSPRONG VAN PERSOONSGEGEVENS

Naar alle waarschijnlijkheid zijn de initiële gegevens van uzelf afkomstig.

Indien u niet van plan bent de vereiste of noodzakelijke gegevens te verstrekken, kunt u bepaalde voordelen verliezen en/of kunnen we besluiten onze diensten te beëindigen.


ART.6 TOEGANG TOT PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens zijn normaal gezien alleen voor intern gebruik.

Voor bepaalde legitieme redenen kunnen uw persoonsgegevens aan en door derden worden verstrekt of zelfs verwerkt. We zorgen ervoor dat onze onderaannemers de AVG-regelgeving naleven. De gegevensverwerking door deze laatsten is onderworpen aan een strikt juridisch kader.


ART.7 BEWAARTERMIJN VAN DE GEGEVENS

We zetten de nodige middelen in om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens worden bewaard voor de hierboven beschreven doeleinden en dat deze de wettelijke termijnen niet overschrijden.


ART.8 WAT ZIJN UW RECHTEN ?

Wij verbinden ons ertoe passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de veiligheid van de verwerking van persoonsgegevens van iedereen te waarborgen (Art. 32 van de AVG).


Recht op toegang (Art. 15 van de AVG)

Wij verlenen het recht op toegang tot uw eigen persoonsgegevens en het recht om deze te verkrijgen of er een kopie van te maken voor zover dit redelijk is.

Recht op rechtzetting (Art. 16 van de AVG)

Wij kennen de mogelijkheid toe om een rechtzetting van foutieve gegevens aan te vragen en te vragen deze aan te vullen zoals ze moeten zijn.

We zullen de wijzigingen meedelen aan de betrokken partij.

Recht om te worden vergeten (Art. 17 van de AVG) en het recht op beperking van de verwerking (Art. 18 van de AVG)

Wij verbinden ons er in het bijzonder toe om in de volgende gevallen de verwijdering van persoonsgegevens toe te staan:

Gegevens die niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt;

U maakt bezwaar tegen de verwerking;

De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

Recht om een klacht in te dienen (Art. 77 van de AVG)

De klant heeft te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de privacycommissie indien hij van mening is dat de verwerking van zijn persoonsgegevens een inbreuk vormt op de AVG.

Wat is onze verbintenis?

ART.9. ONZE VERBINTENIS

We hebben tot doel beveiligingstechnieken te implementeren om de opgeslagen gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, ongepast gebruik, wijzigingen, onwettige of accidentele vernietiging en onbedoeld verlies.


ART.10. PROCEDURE BIJ INBREUKEN

Het is altijd mogelijk dat de persoonsgegevens die worden verwerkt in verkeerde handen vallen als gevolg van menselijke fouten, computerfouten, enz.

Indien de inbreuk een hoog risico oplevert voor de rechten en vrijheden van de persoon, zullen we de betrokkenen onmiddellijk op de hoogte brengen van de feiten en maatregelen.

We zullen ervoor zorgen dat de nodige stappen worden ondernomen om de privacycommissie van de inbreuk in kwestie op de hoogte te brengen binnen 72 uur na kennis te hebben genomen van de inbreuk, tenzij de inbreuk geen hoog risico vormt voor de rechten en vrijheden van de persoon. (Art. 32-34 van de AVG).

Uw toestemming:


ART. 11. TOESTEMMING

U dient uw uitdrukkelijke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming te geven voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde, op eenvoudig schriftelijk verzoek, in te trekken.

We behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen.


Juridische Informatie


Deze disclaimer heeft als voorwerp de modaliteiten en gebruiksvoorwaarden te bepalen voor al de bezoekers van de website tuinman-gezocht.be, die toebehoort aan online internet, met maatschappelijke zetel aan de Marie Curiesquare, 20 in 1070 Brussel, BTW BE 468.561.072, Tel. +32 (0)2 349 23 23, Fax +32 (0)2 349 23 24 , e-mail: info@batibouwplus.be. De bezoeker mag deze website en de informatie die zich op deze website bevindt, slechts gebruiken voor zover de bezoeker zich houdt aan de algemene voorwaarden die hieronder worden omschreven. Online kan deze voorwaarden te allen tijde wijzigen.

Hieronder vermeld men Batibouw+ die een merk van FISA Operations is et die onder licentie wordt gebruikt door Proximedia.

Batibouw+ is gespecialiseerd in het samenbrengen van particulieren en vakmannen op het Internet.

Deze juridische informatie regelen de rechten en plichten van de partijen in het kader van de diensten die door Batibouw Plus aan de begunstigde worden verstrekt. De partijen erkennen kennis te hebben genomen van deze juridische informatie. Ze aanvaarden elk van de bepalingen en verbinden zich tot de naleving ervan.


1. VOORWERP

Batibouw Plus bewerkstelligt mogelijke contacten tussen personen die op zoek zijn naar offertes voor eventuele werkzaamheden – hierna de begunstigde genoemd – en bouwprofessionals die geïnteresseerd zouden kunnen zijn in de uitvoering van deze werkzaamheden en bijgevolg een offerte willen indienen – hierna de professional genoemd. Batibouw Plus biedt geen enkele exclusiviteit, het is integendeel de bedoeling dat elke begunstigde meerdere offertes ontvangt.

De dienst is voor de begunstigde volledig gratis.


2. VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN BATIBOUW PLUS

2.1 Batibouw Plus verbindt zich tot het verzekeren van de prestaties onder haar verantwoordelijkheid, zoals bepaald in dit contract. Batibouw Plus gaat een middelenverbintenis aan, geen resultaatsverbintenis.

2.2. Batibouw Plus kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van de momenten van verbinding met het platform, noch voor de eventuele relaties tussen de begunstigde en de andere gebruikers van het internetplatform, noch voor problemen waarmee leveranciers van de begunstigde te maken kunnen krijgen.

2.3 Batibouw Plus komt op geen enkele manier tussen in de eventuele relaties die zouden worden aangegaan tussen de professional en de begunstigde en neemt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid op, wat de begunstigde uitdrukkelijk aanvaardt. De rol van Batibouw Plus reikt niet verder dan het in contact brengen van de professional met de begunstigde. Batibouw Plus intervenieert niet in de keuze door de begunstigde, noch in de prijzen en de werkzaamheden die zullen worden overeengekomen, noch in de eventuele geschillen die zouden kunnen ontstaan tussen de begunstigde en de professional, ongeacht de reden ervan.


3. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE BEGUNSTIGDE

De begunstigde verbindt er zich toe zich correct en beleefd te gedragen ten aanzien van elke professional. Hij zorgt ervoor dat elke offerte-aanvraag zo precies mogelijk wordt geformuleerd zodat de professioneel snel kan beoordelen of hij geïnteresseerd is in de werkzaamheden en zijn offerte in de beste omstandigheden kan opstellen.


4. COOKIES

De Batibouw+ website gebruikt cookies om uw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van zijn website beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren. U kunt de installatie van cookies weigeren, maar dan zullen sommige onderdelen van onze website niet of niet optimaal werken. Indien u onze websites verder bezoekt zonder uw cookie-instellingen aan te passen en de link “Cookies accepteren” aanklikt, gaan we ervan uit dat u de installatie van cookies aanvaardt.


WAT ZIJN COOKIES?

Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde ‘permanente’ cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.


Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.


BEHEER VAN COOKIES

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren. U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.


Alle persoonlijke gegevens die opnieuw worden gepost op de cookies, blijven beschikbaar op de computer van de gebruiker. Niemand anders heeft hier toegang tot, maar we onthouden niettemin ons privacybeleid voor alle doeleinden (zie het privacyverklaring). In het geval dat er cookies werden opgenomen in onze database, zullen deze automatisch binnen de 13 maanden worden verwijderd.


5. TOEPASSELIJKE WET – BEVOEGDE RECHTBANKEN

Batibouw Plus en de begunstigde komen uitdrukkelijk overeen om alle geschillen in verband met de interpretatie of de uitvoering van deze voorwaarden voor te leggen aan de bevoegde rechtbanken van Brussel. Op de relaties tussen de partijen is uitsluitend de Belgische wet van toepassing.

Het principe

Vul uw aanvraag in

Krijg tot 5 gratis offertes 

Vergelijk en kies

De voordelen

Werken met ons netwerk

 

Snel en efficiënt

dien uw aanvraag in een paar klikken in en vind een tuinman

 

100% gratis en zonder verplichting

krijg tot 5 gratis offertes van schilders uit uw regio.

 

Bespaar geld

door tot 5 offertes te vergelijken kan je kiezen voor het beste aanbod.

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer.
Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Cookie-instelling bewerken